top of page
Zorgcoordinator

Zorg

Iedereen is uniek! Ieder kind heeft verschillende eigenschappen en talenten! Dat maakt het leven en met elkaar omgaan leuk en uitdagend.

Klein College wil haar leerlingen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. We willen de leerlingen uitdagen en prikkelen

om steeds een stapje verder te komen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig.

Meer begeleiding, meer expertise en een andere werkwijze. Wij doen dit d.m.v. het bieden van onderwijs op maat. Door gedifferentieerd te werken en met een individuele aanpak waar nodig, waardoor de leerkracht rekening kan houden met verschillen in niveau en tempo geven wij hieraan vorm.

Om de zorg een centrale rol te geven bij ons op school hebben we een zorgcöordinator, een rt’er, onderwijsassistenten in elke bouw, een klas voor individueel gerichte leerwegondersteuning (lees hierover meer onder IGLO en in het zorghandboek) en een Schakelklas. Tevens wordt er in de reguliere klassen extra aandacht besteed aan de zogenaamde plusleerlingen (zie het

meerbegaafdheidsprotocol). 

Wij kijken altijd naar elk kind individueel welke zorg nodig en noodzakelijk is om het beste uit de leerling naar boven te halen.

In het onderstaande handboek en ondersteuningsprofiel kunt u meer vinden over de zorg op Klein College.

Daarnaast heeft onze zorgcöordinator een artikel geschreven over "anders" zijn, deze kunt u hieronder vinden.

Ilona Geurts

Zorgcöordinator

ilona.geurts@kleincollege.com

Karin Lotman

Remedial Teacher

rt@kleincollege.com

Expertise

Expertise

Stichting Klein College beschikt over een uitgebreid netwerk van psychologen, kinderpsychiaters, onderzoeksinstellingen en gespecialiseerde behandelaars.

 

Hierbij kunt u denken aan:

 • Intelligentieonderzoeken

 • Dyslexie-onderzoek

 • Leerstoornissen

 • Gedragsproblematiek

 • Faalangst

 • Speltherapie

 • Sova-training

 • EFO-traning

 

Indien u bepaalde onderzoeken of behandelingen wenst kunt u contact opnemen met ilona.geurts@kleincollege.com over de mogelijkheden.

IGLO-onderwijs

IGLO-onderwijs

Klein College is in 2010 gestart met, naast haar reguliere afdeling een afdeling, 2 groepen “speciaal onderwijs” bieden. Ons onderwijs is anders dan het speciaal onderwijs in Nederland en daarom hebben we hier in 2012 een nieuwe naam aan gegeven:  IGLO, wat staat voor: Individueel Gerichte Leerweg Ondersteuning.

Als wij ons speciaal onderwijs en de kinderen vergelijken met speciaal onderwijs in Nederland dan kunnen we de conclusie trekken dat dit niet met elkaar te vergelijken is. Het speciaal onderwijs in Nederland is veel “zwaarder” dan op Curaçao. Het heeft veelal een andere leerlingenpopulatie en het onderwijs dat aangeboden wordt, wijkt meer af van regulier onderwijs.

Onze leerlingen zouden in Nederland niet worden geplaatst in het Speciaal Onderwijs maar in het reguliere onderwijs. Daar zouden zij dan de extra zorg aangeboden krijgen, veelal met behulp van het “rugzakje” (een gesubsidieerd bedrag van de overheid).

Wat Klein College in de kleinere groep biedt,  is individueel gericht onderwijs. Dit is voor kinderen die tot betere leerprestaties komen doordat zij gespecialiseerde aandacht krijgen van de leerkracht. Een individueel leerplan en een meer gevarieerd en praktijkgerichte aanpak leidt tot een grotere motivatie om te willen leren. Deze kinderen hebben vaak een achterstand opgelopen in het reguliere onderwijs op een of meerdere vakgebieden. De problematiek ligt dus meer op het leergebied dan op het gebied van gedrag.

Wil een leerling geplaatst kunnen worden in de IGLO-groep van Klein college moet van de volgende punten sprake zijn:

 • Een leerling valt uit op Cito-toetsen en methodegebonden toetsen

 • Een leerling scoort op meer dan twee leergebieden een D of een E. Deze score verbetert niet ondanks  intensieve begeleiding zoals geformuleerd in een individueel handelingsplan.

 • Het niveau  van de leerling op de verschillende vakgebieden verschilt meer dan een half jaar met elkaar.

 • Intensief overleg met de zorgcoördinator, de leerkracht en de ouders. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd.

 • De leerling dient in het bezit te zijn van een psychologisch onderzoek (niet ouder dan twee jaar) waarin het IQ  is bepaald of ouders geven aan dat de zorgcoördinator een intelligentieonderzoek mag afnemen. Het totale IQ moet hoger zijn dan 80. Wanneer er sprake is van een disharmonisch profiel (waarbij dus niet gekeken kan worden naar het totale IQ) en het verbale òf het performale IQ onder de 80-norm zit, wordt de leerling besproken binnen het zorgteam.

 • De leerling moet kunnen functioneren in een(kleinere) groep.

 • Wanneer de leerling niet op Klein college zit, moet er door de huidige school een onderwijskundig rapport worden overlegd.

Schakel-traject

Schakelklas

Op Klein College wordt er ook extra aandacht geschonken aan kinderen die de Nederlandse nog niet beheersen of deze slechts matig beheersen. Omdat wij Nederlandstalig onderwijs bieden is het belangrijk dat zij deze taal wel voldoende beheersen om de stof tot zich te kunnen nemen. Wanneer dit nog niet het geval is kunnen zij geplaatst worden in de Schakelklas. Dit is een klas waar de focus in eerste instantie ligt op het aanleren van de Nederlandse taal zodanig dat zij de instructie in de klas tot zich zouden kunnen nemen. Dit gebeurt met een methode die wordt afgetoetst. Na afronding van de gehele methode (ongeveer 6 maanden) worden er instaptoetsen afgenomen om te bepalen in welk leerjaar zij in zouden kunnen stromen.

Indien een leerling al voldoende Nederlands beheerst om in een reguliere klas plaats te kunnen nemen en daarmee dus ook de instaptoetsen heeft kunnen maken, zal er wel gekeken worden of er nog extra ondersteuning noodzakelijk is.

Ouders worden gestimuleerd om thuis aan de slag te gaan met het Nederlands. Ouders hoeven zelf niet Nederlands te spreken, maar er kunnen wel afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het zorgen voor Nederlandstalige naschoolse opvang, bijlessen, het kijken naar Nederlandse TV en het stimuleren van contacten met Nederlandse vrienden.

bottom of page