Pijlers van ons onderwijs

Klein College is een lokale basisschool (groep 1 t/m 8) voor Nederlandstalig onderwijs op Curaçao. Naast het reguliere onderwijs heeft Klein College speciale groepen voor Individueel Gerichte Leerweg Ondersteuning (waarin kinderen worden opgevangen met specifieke zorg- en/of leerbehoeften), een peuter- en instroomgroep voor 3-jarigen en een Kidsclub, die zorgt voor naschoolse opvang en een programma in de schoolvakanties.

Klein College is een jonge, particuliere basisschool, die in financiële zin voor het grootste deel afhankelijk is van het schoolgeld, dat door de ouders wordt betaald. Klein College is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland). Deze stichting biedt begeleiding, advies en controle vanuit Nederland.

Klein College is een openbare basisschool en dat wil zeggen: “Niet apart, maar samen”. De grondslag van het openbaar onderwijs ligt vast in de Grondwet en houdt in dat onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid en met eerbiediging van iedere godsdienst of levensbeschouwing. Daarbij staan universele normen en waarden centraal: respect voor de ander, respect voor je omgeving en respect voor jezelf. Klein College ziet het uitgangspunt van “Niet apart, maar samen” ook graag vertaald naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingenpopulatie.

Op Klein College zijn álle kinderen welkom. Dit zorgt voor diversiteit binnen Klein College, zo komen er kinderen die op Curaçao geboren en getogen zijn, kinderen die in een ander land en in een andere cultuur geboren en opgegroeid zijn en kinderen die tijdelijk op Curaçao komen wonen en na enkele jaar weer ergens anders gaan wonen op de wereld. Curaçao is van oudsher een multi-etnische en multiculturele samenleving en in dat kader is het zeer gewenst dat kinderen van jongs af aan leren samen spelen en samen leven met diverse groepen in de samenleving.

Klein College kent een aantal pijlers:

Plezier op school

Op Klein College is een goede, gezellige en veilige sfeer belangrijk; niet alleen voor de kinderen om met plezier naar school te gaan, ook voor de medewerkers om een fijne werkomgeving te hebben.

Unieke talenten

Alle kinderen hebben eigen unieke talenten en hebben er recht op om deze te ontdekken en ontwikkelen. Hierin is Klein College meer dan onderwijs alleen, doordat Klein College kinderen helpt bij het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten.

Onderwijs op maat

Dit doet Klein College door onderwijs op maat aan te bieden. Er wordt gekeken naar de individuele (leer)behoeften van kinderen en zij worden op maat uitgedaagd. Naast het reguliere onderwijs is er oog voor het kind, dat extra aandacht nodig heeft. In  plusgroepen krijgen kinderen, die behoefte hebben aan extra uitdaging,  buiten het reguliere programma om, extra curriculum aangereikt. Daarnaast zijn er IGLO-groepen (Individueel Gerichte Leerweg Ondersteuning),  waarbij kinderen op hun eigen tempo worden uitgedaagd en individueel begeleid in het naar school gaan en werken in groepen.

Kwalitatief goed onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs aanbieden en leveren is prioriteit voor Klein College. Hiervoor worden lesmaterialen en methodes uit Nederland voor ingezet.