Pestprotocol

Binnen Klein College dient ieder kind zich veilig te voelen. Er wordt om die reden veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat van de school. Pesten komt helaas op iedere school voor, dus ook op Klein College. Het is een probleem, dat wij onder ogen zien en serieus aan willen pakken.

Ons pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen, zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken. Leerkrachten en ouders onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Link naar de schoolgids met daarin opgenomen het Pestprotocol