IGLO-onderwijs

Klein College is in 2010 gestart met naast haar reguliere afdeling een afdeling met 2 groepen “speciaal onderwijs” bieden. Ons onderwijs is anders dan het speciaal onderwijs in Nederland en daarom hebben we hier IN 2012 een nieuwe naam aan gegeven:  IGLO, wat staat voor: Individueel Gerichte Leerweg Ondersteuning.

Als wij ons speciaal onderwijs en de kinderen vergelijken met speciaal onderwijs in Nederland dan kunnen we de conclusie trekken dat dit niet met elkaar te vergelijken is. Het speciaal onderwijs in Nederland is veel “zwaarder” dan op Curaçao. Het heeft veelal een andere leerlingenpopulatie en het onderwijs dat aangeboden wordt, wijkt meer af van regulier onderwijs.

Onze leerlingen zouden in Nederland niet worden geplaatst in het Speciaal Onderwijs maar in het reguliere onderwijs. Daar zouden zij dan de extra zorg aangeboden krijgen, veelal met behulp van het “rugzakje” (een gesubsidieerd bedrag van de overheid).

Wat Klein College in de kleinere groep biedt,  is individueel gericht onderwijs. Dit is voor kinderen die tot betere leerprestaties komen doordat zij gespecialiseerde aandacht krijgen van de leerkracht. Een individueel leerplan en een meer gevarieerd en praktijkgerichte aanpak leidt tot een grotere motivatie om te willen leren. Deze kinderen hebben vaak een achterstand opgelopen in het reguliere onderwijs op een of meerdere vakgebieden. De problematiek ligt dus meer op het leergebied dan op het gebied van gedrag.

Wil een leerling geplaatst kunnen worden in de IGLO-groep van Klein college moet van de volgende punten sprake zijn:

  • Een leerling valt  uit op Cito-toetsen en methodegebonden toetsen
  • Een leerling scoort op meer dan twee leergebieden een D of een E. Deze score verbetert niet ondanks  intensieve begeleiding zoals geformuleerd in een individueel handelingsplan.
  • Het niveau  van de leerling op de verschillende vakgebieden verschilt meer dan een half jaar met elkaar.
  • Intensief overleg met de zorgcoördinator, de leerkracht en de ouders. Deze gesprekken zijn schriftelijk vast gelegd.
  • De leerling dient in het bezit te zijn van een psychologisch onderzoek (niet ouder dan twee jaar) waarin het IQ  is bepaald of ouders geven aan dat de zorgcoördinator een intelligentieonderzoek mag afnemen. Het totale IQ moet hoger zijn dan 80. Wanneer er sprake is van een disharmonisch profiel (waarbij dus niet gekeken kan worden naar het totale IQ) en het verbale òf het performale IQ onder de 80-norm zit, wordt de leerling besproken binnen het zorgteam.
  • De leerling moet kunnen functioneren in een(kleinere) groep.
  • Wanneer de leerling niet op Klein college zit, moet er door de huidige school een onderwijskundig rapport worden overlegd.