Handboek Zorg

Het Handboek  Zorg & Kwaliteit vervult meerdere functies.
Het geeft richting aan ontwikkelingen en activiteiten op schoolniveau, groepsniveau en het niveau van de individuele leerling.
In eerste instantie biedt het Handboek houvast aan het zorgteam en de leerkrachten.
Maar ook voor ouders en andere betrokkenen biedt het Handboek een kader, van waaruit het gesprek over zorg binnen de school of aan individuele leerlingen kan worden gevoerd.

Het zorgplan kan gezien worden als :

  • Kwaliteitsdocument: het beoogt dat binnen Klein College eenieder, die met zorg of zorgleerlingen te maken krijgt, vanuit hetzelfde kader en ambitieniveau te werk gaat.
  • Planningsdocument: vanuit dit Handboek maakt de Taakgroep Zorg jaarlijks een werkplan van verder uit te werken of verder te ontwikkelen onderdelen. In die zin is het handboek geen statisch gegeven, maar een organisch document, dat jaarlijks richting geeft aan nieuw beleid.
  • Verantwoordingsdocument: het handboek biedt de Stuurgroep van Klein College en de Ouderraad inzage in de wijze van werken binnen de zorgstructuur op school en dient ter onderbouwing van financiële keuzes die gemaakt (moeten) worden.

Hier kunt u het Handboek Zorg downloaden.