Curriculum

Op Klein College werken we handelings- en ontwikkelingsgericht. Uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) zijn:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvisie die de nadruk legt op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen.
  • Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht en medeleerlingen kunnen hiervoor zorgen, want kinderen leren veel door interactie.
  • OGO sluit in het onderwijsaanbod aan bij de initiatieven van de kinderen, want als iets voor hen betekenisvol is leren ze veel meer. Maatschappelijke relevantie van de onderwerpen is belangrijk en ook cultuuroverdracht heeft een grote plaats.
  • De rol van de leerkracht is cruciaal. Hij moet in staat zijn om leerlinggerichte pedagogiek te combineren met activerende didactiek.

In ons onderwijs staat het kind centraal. De leerstof en activiteiten worden aangepast aan het kind en niet omgekeerd. Natuurlijk moeten de kinderen nog steeds aan bepaalde eisen en doelen voldoen en krijgen zij taken. De kunst van het ontwikkelings- en individueelgericht werken is de kinderen zodanig te prikkelen en te motiveren dat zij niet het gevoel krijgen alles te “moeten”. Ook wordt hierbij het tempo en de hoeveelheid van bepaalde lesstof aangepast aan de individuele behoeften van het kind. Het kan zelfs nodig zijn om de lesstof aan te passen aan het niveau en de behoefte van de leerling. Deze manier van werken vergroot het plezier wat de leerling beleeft in het leren op school.

Voor een nadere beschrijving van de werkwijze en de door ons gebruikte methodes in de verschillende groepen, verwijzen we graag naar onze schoolgids.

Deze kunt u hier downloaden.