Bericht van de zorgcoördinator

Ieder kind is uniek! Ieder kind heeft verschillende eigenschappen en talenten! Dat maakt het leven leuk en spannend. Klein College wil haar leerlingen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. We willen de leerlingen uitdagen en prikkelen om steeds een stapje verder te komen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig. Meer begeleiding, meer expertise en een andere werkwijze. Wij bieden dit d.m.v. het bieden van onderwijs op maat. Gedifferentieerd werken, wat inhoudt dat de leerkracht rekening houdt met verschillen in niveau en tempo.

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Belangrijk is ook dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden, dingen zo zelfstandig mogelijk doen en in een goede relatie met anderen. Wie zelfvertrouwen heeft, durft aan te pakken, durft nieuwe dingen te doen en durft fouten te maken. Dat zijn allemaal heel belangrijke aspecten voor de ontwikkeling en het leren.

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten samen met de zorgcoördinator na iedere toetsperiode de resultaten van alle kinderen.

Zowel zwakke als hele goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd. Voor kinderen met hele goede resultaten wordt extra materiaal en extra leeractiviteiten ingezet.

Voor kinderen met zwakke resultaten wordt in overleg met de ouders en de zorgcoördinator een handelingsplan opgesteld. Hierin staat welke zorg het kind krijgt en op welke manier. Soms zijn de achterstanden of leerproblemen zodanig dat het te veel aandacht en begeleiding vraagt van de eigen leerkracht. In zo’n geval gaat de leerling naar de Remedial Teacher. De Remedial Teacher biedt de leerling individueel of indien mogelijk in een klein groepje de extra zorg en aandacht die hij/zij nodig heeft.

Na de afgesproken periode wordt het handelingsplan geëvalueerd en bekeken of het werkt. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld en/of verlengd. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leerkracht een belangrijke rol speelt.

Ons zorgteam bestaat uit de volgende personen:

  • Zorgcoördinator                                         : Ilona Geurts
  • Remedial teacher                                       : Maaike Mees

De taak van het zorgteam is het inventariseren, initiëren en volgen van de zorg aan leerlingen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. De zorgcoördinator en de remedial teacher komen wekelijks samen om de zorg die er wordt geboden en moet worden geboden te bespreken. Eens per maand sluit de directie en de bouwcoördinatoren zich hierbij aan.

Mocht u vragen hebben over de zorg rond uw kind op school, dan kunt u mij bereiken op ilona.geurts@kleincollege.com!

Ilona Geurts, zorgcoördinator